ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಗಮ (ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ)

Karnataka State Mango Development and Marketing Corporation Ltd.

A Unit of Government of Karnataka  +91-74111 68063
Visitor No : 1976924

Dear customers, KSMDMCL is happy to announce the launch of 2023 mango season.!! Mango bookings are open for current season 2023 For query, order status and refund, contact customer support no +91 74111 68063, karsirimangoes@gmail.com

Select City:

Karnataka State Mango Development and Marketing Corporation Ltd.
(A Unit of Government of Karnataka)